Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om u op een zo goed mogelijke manier te helpen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling of de manier waarop onze medewerkers met u omgaan. Als u niet tevreden bent over uw podotherapeut, dan is het van belang dat u dat kenbaar maakt. In eerste instantie voor uzelf, maar ook in het belang van andere patiënten en het waarborgen van de kwaliteit van de podotherapie.  Wij nemen de klachten serieus en willen dit graag met u bespreken.

Klachten indienen bij het klachtenloket Paramedici

Komt u er met de podotherapeut niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici. Ook is het mogelijk om schriftelijk een klachten in te dienen. De procedure voor het indienen van een klacht bij het Klachtenloket Paramedici staat hieronder beschreven. Bij de klachtafhandeling kan de Patiënten Advies Commissie (PAC) van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten betrokken worden. De PAC bestaat uit een aantal podotherapeuten die aangesloten zijn bij de NVvP. Aan het behandelen van uw klachten zijn voor u als ‘klager’ geen kosten verbonden

Procedure indienen klacht bij het Klachtenloket Paramedici

U ontvangt per email een ontvangstbevestiging van het klachtenloket. De klachtenfunctionaris bekijkt of uw klacht bij het Klachtenloket Paramedici in behandeling genomen kan worden. Het Klachtenloket Paramedici kan alleen helpen bij podotherapeuten die zijn geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Ook moet de podotherapeut over wie u klaagt lid zijn van de beroepsvereniging. PodoMed voldoet aan beide criteria. Verder mag uw klacht niet gaan over een schadevergoeding. Binnen ongeveer twee weken na ontvangst van uw bericht krijgt u antwoord van de klachtenfunctionaris van het Klachtenloket Paramedici.

Kan uw klacht niet door het Klachtenloket Paramedici in behandeling worden genomen, dan wordt u zo goed mogelijk geïnformeerd over andere mogelijkheden die er zijn. Wordt uw klacht wel bij het Klachtenloket Paramedici in behandeling genomen, dan zal de klachtenfunctionaris telefonisch contact met u opnemen. U krijgt informatie over de procedure en u kunt uw klacht waar nodig toelichten. Besproken wordt ook of de podotherapeut op de hoogte is van de klacht en/of u toestemming geeft de podotherapeut op de hoogte te brengen van de klacht. U wordt gevraagd dit schriftelijk te bevestigen, u ontvangt daarvoor een formulier ter ondertekening. Geeft u toestemming om de klacht voor te leggen aan de podotherapeut, dan neemt de klachtenfunctionaris contact op met hem of haar. De podotherapeut ontvangt een kopie van uw klacht. De podotherapeut heeft twee weken de tijd schriftelijk op uw klacht te reageren.

De klachtenfunctionaris zal vervolgens proberen door bemiddeling tot een oplossing te komen met u en de podotherapeut. Bij de klachtafhandeling kan de klachtenfunctionaris de Patiënten Advies Commissie (PAC) van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten betrekken.

Als bemiddeling door de klachtenfunctionaris in afstemming met de PAC niet heeft geleid tot een oplossing, dan kan de klacht voor behandeling worden doorgegeven aan de Klachtencommissie Paramedici.

Voor de behandeling van de klacht door de klachtencommissie verzamelt de klachtenfunctionaris namens de klachtencommissie alle informatie die nodig is. Het kan zijn dat u bijvoorbeeld wordt gevraagd om meer informatie te geven over de feitelijke gang van zaken. Of het kan zijn dat de klachtencommissie informatie nodig heeft van andere betrokkenen of van externe deskundigen. U kunt de verzamelde stukken inzien; degene over wie u klaagt kan dat eveneens. Alle gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld volgens een vaste procedure. Van de uitspraak van de klachtencommissie worden u en de podotherapeut over wie u heeft geklaagd op de hoogte gesteld. Na behandeling van uw klacht, kan de klachtencommissie aanbevelingen doen aan de podotherapeut over wie u heeft geklaagd.

Wanneer wordt een klacht beëindigd?

De ingezette procedure van klachtbehandeling wordt beëindigd wanneer:

  1. U de klacht schriftelijk intrekt voordat de bovengenoemde procedure  daadwerkelijk in gang is gezet;
  2. Na bemiddeling of overleg blijkt dat u instemt met de afhandeling van de klacht  door de podotherapeut .
  3. U heeft aangegeven het niet eens te zijn met de uitkomst van de    klachtafhandeling. Vervolgens kunt u bezien of uw geschil met de podotherapeut  wilt voorleggen aan de Geschillencommissie.

Onze eigen klachtenregeling

Mocht u bij PodoMed zelf een klacht in willen dienen, dan kan dat op deze pagina. Het klachtenformulier vindt u hier. Deze kunt u anoniem invullen of u kunt uw gegevens achter laten zodat PodoMed contact met u op kan nemen.